Reklamačný poriadok

Tento poriadok upravuje vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim a popisuje postup pri podávaní a vybavovaní reklamácií. Vychádza z obchodného zákonníka a doplňuje obchodné podmienky v súlade so zákonom 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záruka sa vzťahuje na tovar zakúpený u nás, a ktorého záruka bola uplatnená v záručnej dobe. Ku každému tovaru je pridávaný záručný list, na ktorom je vyplnené sériové číslo výrobku. Pre urýchlenie a správne vybavenie reklamačného konania doporučujeme priložiť záručný list a daňový doklad (doklad o kúpe).

V prípade, že kupujúci zistí akékoľvek nezhody medzi záručným listom, daňovým dokladom a skutočným tovarom (druh, počet, cena, sériové čísla), doporučujeme ihneď kontaktovať predajcu.

Záručné podmienky

Záruka sa vzťahuje na vady spôsobené výrobcom alebo poškodenie tovaru pred prevzatím tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vady a škody, spôsobené kupujúcim a primeraným opotrebením obvyklým používaním (napríklad vypálenie žiarovky).

Štandardná dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov a na xenónové žiarovky, vzhľadom na ich obmedzenú životnosť, 6 mesiacov.

Inštalácia produktu nieje povinnosť predajcu. Preto odporúčame inštaláciu zveriť autorizovanému servisu. Výrobca, dovozca ani predajca nezodpovedajú za prípadne škody spôsobené neodbornou alebo nesprávnou inštaláciou, manipuláciou čí používania výrobku. Taktiež výrobca, dovozca ani predajca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek protizákonné používanie výrobku.

Zánik nároku na záruku

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

  • stratou záručného listu, prípadne svojvoľným dopisovaním doň
  • ak vypršala záručná doba
  • ak bol výrobok používaný v rozpore s návodom na použitie
  • neodbornou manipuláciou, inštaláciou a zanedbanou údržbou
  • ak bol výrobok mechanický poškodený
  • ak na výrobku boli poškodené ochranné prvky slúžiace na zistenie neopraveného zásahu do výrobku (ochranné nálepky, plomby, …)
  • ak je vada spôsobená prirodzeným opotrebením, znečistením, akýmkoľvek vonkajším zásahom do výrobku vrátane skratu na kryte, vstupoch alebo výstupoch, či živelnej udalosti (požiarom, povodňou, …)

Reklamáciu nieje možné uznať ak spotrebiteľ nemá nárok na uplatnenie záruky, alebo sú reklamované parametre, ktoré niesu uvedené v návode alebo inej technickej dokumentácií výrobku, alebo sa jedná o domnelé, či náhodné javy, ktoré sa nedajú hodnoverne predviesť alebo doložiť.

Postup pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácie

V prípade, že kupujúci zistí nejaké vady na výrobku alebo jeho časti, má nárok na záruku a rozhodne sa ju uplatniť, vyplní a zašle (elektronicky alebo fyzicky) predávajúcemu reklamačný protokol, v ktorom uvedie meno, adresu, sériové čísla, dátum predaja a montáže, spolu s popisom reklamovanej vady. V prípade uznania, doručí tovar na vlastné náklady a riziko k predávajúcemu alebo na vopred dohodnuté miesto. Odporúčame vždy najprv kontaktovať predávajúceho emailom alebo telefonicky. K tovaru je potrebné priložiť záručný list, doklad o kúpe, kompletné príslušenstvo a pokiaľ možno v pôvodnom obale.

Predávajúci posúdi reklamovanú vady a rozhodne o jej odôvodnenosti, pokiaľ je to možné, ihneď. Predávajúci zapíše do reklamačného protokolu spôsob a dátum vybavenia reklamácie. V prípade neuznania reklamácie, sa táto skutočnosť, spolu s odôvodnením uvedie do protokolu.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

V prípade neuznanej reklamácie, bude tovar kupujúcemu vrátený a predávajúci má nárok požadovať od kupujúceho náhradu prípadnej vzniknutej škody.

V prípade, že sa jedná o vadu napraviteľnú, predávajúci zaistí nápravu vady. Ak je vada neopraviteľná, kupujúcemu bude chybný tovar (alebo jeho časť) nahradený novým. Pokiaľ sa vada vyskytuje opakovane alebo jej náprava už nieje možná, kupujúci má pravo na primeranú zľavu (urči predávajúci) alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Reklamovaný tovar si môže vyzdvihnúť osobne, alebo si ho môže nechať zaslať poštou na náklady predávajúceho. Na žiadosť kupujúceho a po dohode s predávajúcim, je možný aj iný spôsob doručenia.

Kupujúci ma povinnosť si vyzdvihnúť, alebo prevziať, reklamovaný tovar do 30 dní od vybavenia reklamácie. V opačnom prípade mu bude, za každý ďalší započatý deň, zarátaný skladovací poplatok 1 EUR. V prípade, že dosiahnutá výška skladovacieho poplatku prevýši cenu tovaru, prepadne tento tovar v prospech predávajúceho a bude využitý na pokrytie skladovacieho poplatku.

Poškodenie tovaru pri preprave

Kupujúci má možnosť odmietnuť prevziať zásielku od prepravcu, ktorá je zjavne poškodená alebo vystavená živelným vplyvom (počasie, voda). V prípade, že kupujúci sa rozhodne prevziať zásielku, doporučujeme aby na mieste skontroloval stav zásielky a spísal s prepravcom reklamačný protokol.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym, neodborným alebo protizákonným používaním výrobkov.

Predávajúci si vyhradzuje právo tento poriadok meniť v prípade zistených nedostatkov alebo zmenou niektorých skutočností.