Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky definujú vzťahy a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim.

Objednanie tovaru

Objednanie tovaru prebieha vyplnením formulára na stránke, osobne, emailom alebo telefonicky na kontaktné údaje uvedené v sekcií kontakt. Pri objednávaní je kupujúci povinný poskytnúť úplné a pravdivé údaje, umožňujúce predávajúcemu úspešne objednávku splniť. Pri objednávaní cez internet doporučujeme vyplniť aj email alebo telefón, aby sme Vás v prípade potreby mohli kontaktovať. Akýkoľvek z hore uvedených spôsobov objednania sa považuje za záväznú objednávku s povinnosťou platby. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa rozumie záväzné potvrdenie objednávky predávajúcim.

Objednaním tovaru kupujíci berie na vedomie povinnosť platby za objednaný tovar.

Cena

Cena tovaru je vyznačená na internetových stránkach. Cena je konečná, predajca je platcom DPH. Predajca si vyhradzuje právo udávanú cenu v čase meniť.

Pri objednávaní tovaru platí aktuálna cena platná v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodol inak.

V prípade, že aktuálna cena nie je v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy známa, určí sa dohodou oboch strán neskôr. Kupujúci má povinnosť do 2 dní od oznámenia ceny oznámiť predávajúcemu, či má záujem o tovar alebo nie. V prípade, že tak neurobí, považuje sa to za nesúhlas s cenou a zrušenie kúpnej zmluvy bez sankcií.

Počas vytvárania objednávky k cene pripočítaná a kupujúcemu zobrazená aj presná cena za zvolený spôsob dopravy a platby.

Dodacie podmienky a spôsob platby

Tovar je štandardne zasielaný v rámci Slovenskej republiky a iných štátov EU kurierskou firmou ReMax alebo DPD a to formou dobierky alebo prevodom. Tovar je možné taktiež doručiť spoplatneným rozvozom v rámci mesta Košice. Všetky uvedené spôsoby dopravy sú spoplatnené. V prípade záujmu o iný spôsob dopravy zo strany kupujúceho, je po dohode vykonaný na náklady kupujúceho.

Ak je objednaný tovar na sklade, štandardná dodacia doba je do 1 až 2 pracovných dní prostredníctvom kurierskej firmy ReMax alebo DPD.

Ak tovar na sklade nie je, dodacia doba môže byť až 21 dní. V takomto prípade predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho emailom alebo telefonicky.

Splnením dodacích podmienok sa rozumie dodanie tovaru kupujúcemu, vopred dohodnutým spôsobom, na vopred dohodnutom mieste a za vopred dohodnutú cenu. V prípade, že je zásielka pri doručení prepravcom poškodená, je kupujúci povinný spísať s prepravcom protokol o vzniknutej škode.

Predajca je povinný k tovaru priložiť návod na použitie a daňový doklad.

Inštalácia produktu nieje povinnosť predajcu. Preto odporúčame inštaláciu zveriť autorizovanému servisu. Výrobca, dovozca ani predajca nezodpovedajú za prípadne škody spôsobené neodbornou alebo nesprávnou inštaláciou, manipuláciou čí používania výrobku.

Zrušenie objednávky

Zrušenie sa vzťahuje na celú objednávku alebo len na jej časť a môže byť vykonané:

  • predávajúcim, ak jej plnenie je nevykonateľné, z dôvodu, že daný tovar sa už nevyrába alebo je dlhodobo nedostupný.
  • predávajúcim, ak sa výrazne zmení cena tovaru alebo náklady na prepravu. V takomto prípade sa predávajúci môže najprv pokúsiť s kupujúcim dohodnúť na novej cene.
  • predávajúcim, bez udania dôvodu
  • kupujúcim, ak predávajúci nedodrží podmienky kúpnej zmluvy.
  • kupujúcim právnickou osobou môže byť stornovaná objednávka bez udania dôvodu do 1 hodiny telefonicky na čísle 0911992743 alebo mailom na info@bi-xenony.sk
  • kupujúci fyzická osoba môže zrušiť objednávku pred odoslaním tovaru telefonicky na čísle 0911992743 alebo mailom na info@bi-xenony.sk

Ak nastane jedna z hore uvedených situácií, je iniciátor povinný bezodkladne informovať druhú stranu. V prípade, že kupujúci predávajúcemu už zaplatil nejakú časť alebo plnú sumu za daný tovar, je predávajúci povinný kupujúcemu peniaze vrátiť, a to prevodom na účet, v hotovosti alebo inou formou, po vzájomnej dohode.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci fyzická osoba právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, uzatvorenej elektronicky na diaľku, do 14 dní od doručenia tovaru bez udania dôvodu alebo pred samotným doručením.

V prípade, že kupujúci chce od zmluvy odstúpiť, musí do tejto doby informovať predávajúceho spôsobom, z ktorého je zrejmé, že kupujúci má záujem o odstúpenie od zmluvy. To može byť realizované zaslaní vyplneného formulára alebo emailom na kontaktné adresy.

Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť aj Formulár na odstúpenie od zmluvy (PDF). Jeho využitie nieje podmienka.

Nepoškodený tovar musí byť následne vrátený do kupujúcim do 14 dní, a to buď osobne alebo zaslaním tovaru na vlastné náklady na uvedenú adresu využitím nejakej prepravnej služby spolu s písomným formulárom na odstúpenie od zmluvy. Tovar odporúčame zaslať doporučene a nie na dobierku (nebude prijatý). Predávajúci neručí za prípadnú stratu tovaru, spôsobenú prepravcom. Podľa § 10 ods. 3 102/2014 Z.z. kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli pri vrátení tovaru.

Tovar musí byť, pri využití tohto práva, vrátený nepoškodený, v pôvodnom obale, bez známok používania vrátane všetkého príslušenstva, obalov, návodov a záručných listov. Kúpna cena v plnej výške a bez sankcií bude vrátená kupujúcemu prevodom na účet, v hotovosti alebo inak podľa vzájomnej dohody. V prípade, že vrátený tovar bude poškodení, alebo nebude kompletný, nebude odstúpenie od zmluvy akceptované a kupujúci buď doplní nedostatky, alebo mu bude tovar na jeho náklady vrátený.

Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nie však skôr ako je predávajúcemu tovar vrátený.

Reklamácie

Postup pri reklamáciách a ich vybavovaní sa riadia reklamačným poriadkom.

Legislatíva

Súčasti prestavbových sád majú certifikáty E-MARK E11, DOT a TUV ISO 9001:2000. Použitie xenónových svetiel na autách sa riadi osobitnými predpismi, kde by svetlá mali pozostávať z čírej projekčnej optiky s ostrekovaním a automatickým nastavovaním sklonu. Výrobca, dovozca ani predajca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek protizákonné používanie výrobku.

Záverečné ustanovenia

S akýmikoľvek otázkami, sťažnosťami alebo návrhmi sa obracajte na uvedené kontaktné údaje. V prípade, že sťažnosť je súčasťou reklamácie, bude pri nej postupované podľa reklamačného poriadku.

Kupujúci pri objednaní súhlasí so spracovaním svojich údajov, uvedených pri objednávke, a ich prípadnom využití pri marketingových a obchodných účeloch. Za týmto účelom môžu byť tieto údaje poskytnuté aj tretím stranám. Pritom všetkom budú rešpektované platné predpisy a zákony, hlavne zákon o ochrane osobných údajov. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek zrušiť písomne alebo pomocou elektronickej pošty (emailu).

V prípade, že nejaký bod týchto podmienok je chybný alebo neúčinný, neovplyvňuje to účinnosť ostatných bodov.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť pri zistení nedostatkov alebo zmenou niektorých skutočností.